Pakiety robocze

WP1. Zestaw narzędzi NPBT biofabryki Nicotiana

W ramach tego pakietu roboczego zostaną stworzone nowe technologie i zasoby molekularne dla SSN i intragenezy w Nicotiana, koncentrując się na wysokiej wydajności, edycji bez transgenów i ukierunkowaniu genów. WP1 stworzy ulepszony zestaw genomu N. benthamiana i wielogenowe konstrukty dla kolejnych WP.

WP2. Hodowla i ocena linii biofabryk białek

Ta WP będzie hodować linie biofabryki białek i doprowadzać je do poziomu TRL4. Zestaw narzędzi NPBT zostanie zastosowany do wprowadzenia modułów pojedynczych cech dotyczących glikozylacji, stresu ER i aktywności proteazy, a następnie do wytworzenia cech połączonych.y.

WP3. Hodowla i ocena linii biofabryk metabolitów

Ta WP będzie hodować linie roślinne jako biofabryki metabolitów. Powstaną edycje utraty funkcji, linie wewnątrzgenowe i/lub warianty alleliczne promotora, kierujące przepływy metaboliczne w kierunku akumulacji metabolitów o wartości dodanej. Ponadto dzięki przeszczepieniu genomu zostaną utworzone nowe chemotypy i zostaną scharakteryzowane w celu zidentyfikowania nieaddytywnych efektów metabolicznych.

WP4. Walidacja i ocena biofabryk Nicotiana w warunkach przemysłowych.

Wybrane linie roślin z pojedynczą i połączoną cechą zostaną ocenione i zwalidowane w odpowiednich środowiskach. Na przykład hGF będą oceniane jako składniki funkcjonalne w preindustrialnych preparatach kosmetycznych. Biomasa tytoniowa zostanie poddana zgodnym procesom wielofrakcyjnym w skali laboratoryjnej i pilotażowej.

WP5. Analiza percepcji społecznej (SSH), rozpowszechniania i komunikacji

Ta grupa robocza przeanalizuje świadomość społeczną i postrzeganie NPBT w co najmniej sześciu miejscach w Europie. W odpowiedzi wdrożymy szereg innowacyjnych planów komunikacji, aby dotrzeć do interesariuszy, organizacji pozarządowych i opinii publicznej.

WP6. Eksploatacja i strategia biznesowa

Zostaną stworzone modele biznesowe pierwszej i drugiej generacji w okresie średnioterminowym i końcowym projektu. Ocena ta będzie obejmować identyfikację istniejących i nowych rynków produktów końcowych, wielkość i tempo wzrostu oraz mocne i słabe strony tych rynków.

WP7. Zarządzanie i koordynacja

Zarządzanie projektem zapewni również optymalne zarządzanie zasobami finansowymi oraz właściwe traktowanie zadań administracyjnych.