Pakiety robocze

WP1. Zestaw narzędzi NPBT biofabryki Nicotiana

W ramach tego pakietu roboczego zostaną stworzone nowe technologie i zasoby molekularne dla SSN i intragenezy w Nicotiana, koncentrując się na wysokiej wydajności, edycji bez transgenów i ukierunkowaniu genów. WP1 stworzy ulepszony zestaw genomu N. benthamiana i wielogenowe konstrukty dla kolejnych WP.

WP2. Hodowla i ocena linii biofabryk białek

This WP will breed protein biofactory lines and bring them up to TRL4. The NPBT toolbox will be applied to introduce single trait modules addressing glycosylation, ER stress and protease activity, and later to produce combined traits.

WP3. Hodowla i ocena linii biofabryk metabolitów

Ta WP będzie hodować linie roślinne jako biofabryki metabolitów. Powstaną edycje utraty funkcji, linie wewnątrzgenowe i/lub warianty alleliczne promotora, kierujące przepływy metaboliczne w kierunku akumulacji metabolitów o wartości dodanej. Ponadto dzięki przeszczepieniu genomu zostaną utworzone nowe chemotypy i zostaną scharakteryzowane w celu zidentyfikowania nieaddytywnych efektów metabolicznych.

WP4. Walidacja i ocena biofabryk Nicotiana w warunkach przemysłowych.

Wybrane linie roślin z pojedynczą i połączoną cechą zostaną ocenione i zwalidowane w odpowiednich środowiskach. Na przykład hGF będą oceniane jako składniki funkcjonalne w preindustrialnych preparatach kosmetycznych. Biomasa tytoniowa zostanie poddana zgodnym procesom wielofrakcyjnym w skali laboratoryjnej i pilotażowej.

WP5. Analiza percepcji społecznej (SSH), rozpowszechniania i komunikacji

Ta grupa robocza przeanalizuje świadomość społeczną i postrzeganie NPBT w co najmniej sześciu miejscach w Europie. W odpowiedzi wdrożymy szereg innowacyjnych planów komunikacji, aby dotrzeć do interesariuszy, organizacji pozarządowych i opinii publicznej.

WP6. Eksploatacja i strategia biznesowa

Zostaną stworzone modele biznesowe pierwszej i drugiej generacji w okresie średnioterminowym i końcowym projektu. Ocena ta będzie obejmować identyfikację istniejących i nowych rynków produktów końcowych, wielkość i tempo wzrostu oraz mocne i słabe strony tych rynków.

WP7. Zarządzanie i koordynacja

Zarządzanie projektem zapewni również optymalne zarządzanie zasobami finansowymi oraz właściwe traktowanie zadań administracyjnych.